محل اصلی وقوع زلزله سرپل ذهاب

محل اصلی وقوع زلزله نزدیک مرز ایران و عراق با ایجاد شکافی وسیع و عمیق