از لحظات نخست در کنار مردم کمک کردند، گریه کردند و خندیدند از امیر فرمانده و سرباز وظیفه گرفته تا تکاور