خبر فداکاری دهقان فداکار در روزنامه سال ۴۰

ریزعلی خواجوی نام‌آشنای ایرانیان دهقان فداکار دقایقی پیش در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز درگذشت.