رهبر اپوزیسیون ما هم شده این حسینی قازقلنگ!

یعنی از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم.
رهبر معارضان چین میشه عالیجناب دالایی لاما؛ رهبر اپوزیسیون ما هم شده این قازقلنگ!