دیدار روحانی با یگان‌ ویژه‌ است یا با زلزله زدها ؟

تجربه بازدید از معدن شمال و برخورد مردم با او باعث شده بدون یگان ویژه نتواند با مردم روبرو شود.