واکنش شهید حبیب الله مهمانچى به رقم فیش حقوقی اش در آذر ماه ۱۳۵۹

شایان ذکر است شهید حبیب الله مهمانچی  معاون پارلمانی وزارت کار و یکی از شهدای انفجار هفتم تیر است.