شهر کرمانشاه امروز(۱۱دی)نسبت به روزهای دیگر آرام تر بود

با خضور وتدبیر نیروهای انتظامی،سپاه وبسیح وضعیت شهر کرمانشاه امروز(۱۱دی) نسبت به دیروز بهتر بود.

میدان آزادی مملو از نیروهای بسیج و سپاه ونیروی انتظامی بود وجود این جان برکفان و عده ای از مردم و پیشکسونان با لباس شخصی با عث شده بود که اغتشاش گران نتوانند به صورت منسحم اقدام به خرابکاری نمایند با وجود جمعیت زیادی که به طور روزمره در میدان آزادی هستند ولی از جانب  این مردم حمایت نشدند و به صورت پراکنده و سریع در حین فرار شعارهای نامفهومی می دادند و می گریختندو در جند مورد هم بمب های دست ساز پرتاب نمودند که به کسی صدمه نزد .

در کوچه ها و حیابانهای فرعی چند مخزن زباله آنش زدند و فرار نمودند و در واقع در مبدان آزادی شکست خوردند.

طبق گزارش دوستان در مناطق نوبهار و ۲۲ بهمن شیشه بانک را شکسته و فرار نمودند.

شایان ذکر است که گزارش میدان آزادی مشاهده عینی ینده تا ساعت ۹ شب بود.