فرش را کنار زدند تا عارف “صاحب ژن برتر” با کفش وارد کانکس بشود!

ورود متفاوت عارف به داخل کانکس زلزله زده گان سرپل ذهاب.

خوب بتازانید؛ شرف، غرور و عزت مردم را زیر کفش های آغشته به پول های باد آورده بیت المال لگد مال کنید، به روزی “سیلی از کوخ نشین، کاخ نشین خواهد خورد! “