داعشی‌ها با نوشتن حروف بر روی دیوار خانه‌های مردم، اموال آنان را برای غارت و تجاوز علامت گذاری می کردند