مرز داران با تحمل گرما و سرما باعث امنیت کشور هستند

سلامتی همه سربازهایی که در این برف و کولاک برای حفظ و کیان کشور توی پادگانها و مرزها در حال خدمت‌اند و باعث امنیت کشور هستند.