نتیجه رسمیت بخشی حسن خمینی به فرقه انحرافی دراویش

فتنه آفرینی دراویش گنابادی در بهمن ۹۶ در چند خیابان منطقه پاسداران تهران، نتیجه رسمیت بخشی‌های برخی از خواص و مسئولین نابخرد کشور در برهه‌های انتخاباتیاست.