آنچنان عزت پاسپورت ایرانی رو براتون برگردوندم که دیگه از این گوشی‌ها هم بهتون نمیدن

روحانی ۹۲:من احترام را به پاسپورت ایرانی برمی‌گردانم.