نگرانی حامیان جریان فتنه و غربزده ها از روشنگری سیاسی در شب های قدر

جماعت افراطی غربگرا این روزها ازینکه مردم از مسائل روز جامعه بیشتر آگاهی پیدا کنند به وحشت افتاده اند.

اتفاقا واعظان این شبها باید بیشتر سیاسی صحبت کنند تا یک بار دیگر فرق سر یک علی دیگر توسط ابن ملجم های دوران شکافته نشود.