برنامه کامل مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه

جام جهانی ۲۰۱۸ با حضور ۳۲ تیم از ۱۴ ژوئن تا ۱۵ جولای برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در گروه B مسابقات با اسپانیا، پرتغال و مراکش دیدار خواهد کرد.

گروه بندی کامل جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شرح زیر است:

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ،پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند،کروواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما  ،تونس  ،انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

برنامه کامل بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که از ۲۴ خردادماه تا ۲۴ تیرماه ۹۷ در ۱۱ شهر این کشور برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دیدارهای مرحله گروهی

گروه A: روسیه، اروگوئه، مصر، عربستان

تاریخ و ساعت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰روسیهعربستان
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰مصراروگوئه
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰روسیهمصر
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰اروگوئهعربستان
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰اروگوئهروسیه
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰عربستانمصر

گروه B: اسپانیا، پرتغال، ایران، مراکش

تاریخ و ساعت
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ایرانمراکش
۲۵ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰اسپانیاپرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰پرتغالمراکش
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ایراناسپانیا
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰ایران پرتغال
۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰مراکشاسپانیا

گروه C: فرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا

 تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰فرانسهاسترالیا
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰پرودانمارک
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰فرانسهپرو
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰استرالیادانمارک
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰دانمارکفرانسه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰استرالیاپرو

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

تاریخ و ساعت
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۰آرژانتینایسلند
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۳۰کرواسینیجریه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰آرژانتینکرواسی
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ایسلندنیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰آرژانتیننیجریه
۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰کرواسیایسلند

گروه E: برزیل، کاستاریکا، سوئیس، صربستان

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰کاستاریکاصربستان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰برزیلسوئیس
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰برزیلکاستاریکا
۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰سوئیسصربستان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰صربستانبرزیل
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰سوئیسکاستاریکا

گروه F: آلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی

تاریخ و ساعت
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰آلمانمکزیک
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰سوئدکره جنوبی
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰آلمانسوئد
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰کره جنوبیمکزیک
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰کره جنوبیآلمان
۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰مکزیکسوئد

گروه G: بلژیک، پاناما، تونس، انگلیس

تاریخ و ساعت
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰بلژیکپاناما
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰انگلیستونس
۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰بلژیکتونس
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰انگلیسپاناما
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰انگلیسبلژیک
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰پاناماتونس

گروه H: لهستان، سنگال، کلمبیا، ژاپن

 تاریخ و ساعت
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰لهستانسنگال
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰کلمبیاژاپن
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰ژاپنسنگال
۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰لهستانکلمبیا
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰ژاپنلهستان
۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰کلمبیاسنگال

دیدار مرحله یک هشتم نهایی
بازی چهل‌ونهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) A1 – B2، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاهم، ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ (۹ تیرماه ۹۷) C1 – D2، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ویکم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) B1 – A2، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌ودوم، اول جولای ۲۰۱۸ (۱۰ تیرماه ۹۷) D1 – C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وسوم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) E1 – F2، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وچهارم، ۲ جولای ۲۰۱۸ (۱۱ تیرماه ۹۷) G1 – H2، ورزشگاه روستوف آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌وپنجم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) F1 – E2، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وششم، ۳ جولای ۲۰۱۸ (۱۲ تیرماه ۹۷) G2 – H1، ورزشگاه اتکریتیه آره‌نا (اسپارتاک) – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار مرحله یک چهارم نهایی
بازی پنجاه‌وهفتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۴۹ – برنده بازی ۵۰، ورزشگاه نیژنی نووگورود – ساعت ۱۸:۳۰
بازی پنجاه‌وهشتم، ۶ جولای ۲۰۱۸ (۱۵ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۳ – برنده بازی ۵۴، ورزشگاه کازان آره‌نا – ساعت ۲۲:۳۰
بازی پنجاه‌ونهم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۱ – برنده بازی ۵۲، ورزشگاه فیشت – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصتم، ۷ جولای ۲۰۱۸ (۱۶ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۵ – برنده بازی ۵۶، ورزشگاه سامارا آره‌نا – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار نیمه نهایی
بازی شصت‌ویکم، ۱۰ جولای ۲۰۱۸ (۱۹ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۷ – برنده بازی ۵۸، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۲۲:۳۰
بازی شصت‌ودوم، ۱۱ جولای ۲۰۱۸ (۲۰ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۵۹ – برنده بازی ۶۰، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۲۲:۳۰

دیدار رده‌بندی
بازی شصت‌وسوم، ۱۴ جولای ۲۰۱۸ (۲۳ تیرماه ۹۷) بازنده بازی ۶۱ – بازنده بازی ۶۲، ورزشگاه سن پترزبورگ – ساعت ۱۸:۳۰

دیدار فینال
بازی شصت‌وچهارم، ۱۵ جولای (۲۴ تیرماه ۹۷) برنده بازی ۶۱ – برنده بازی ۶۲، ورزشگاه لوژنیکی – ساعت ۱۹:۳۰

https://www.mashreghnews.ir/news/804219

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *