خیانت های رضا شاه و محمد رضا پهلوی و جواب تطهیر کنندگان و نشخوار کنندگان چرندیاتشان

نا کارآمدی دولت ها پس از دفاع مقدس (دولت سازندگی و اصلاحات و دولت دوم احمدی نژاد) باعث گردیده که کشور دچار نابسامانی وحشناک شود و متاسفانه دولت پیر و اشرافی و بی تدبیر برای ملت و مفید برای بیگانه  جهت تحویل باقی مانده دستاورد انقلاب، با رها نمودن کشور به منظور فشار بر ملت به منظور خوراندن زهری دیگر به رهبری معظم و ملت جهت گرفتن مجوز مذاکره با شیطان بزرگ و اعوانش،اوضاع فعلی را کنترل نمی کنند تا به نیت شیطانی خود برسند.

در این آشفته بازار به وجود آمده که اغنیا را ثروتمندتر و فقرا فقیرتر نموده عده ای اجیر شده و قلم به دست با استفاده از این جریانات به وجود آمده اقدام به تطهیر رضا شا و محمد رضا نموده اند و عده ای هم از روی نادانی در فضای مجازی نشخوار کننده این چرندیات شده اند.

خیانت ها محمدرضا شاه در ادامه بخوانید.