معما / سؤال استخدامی ناسا

جواب در ادامه مطلب بخوانید.

 

جواب:

راه حل ردیف اول یعنی ۱+۲=۷
۱+۲=۳
۳×۲=۶
۶+۱=۷
چون این راه حل برای همه ردیف ها درست است با استفاده از این راه حل جواب ردیف آخر ۱۹۹ می شود.