داستان ضرب المثل هِر را از بِر تشخیص نمی دهد

درمیان چوپانان صدای “هِر” برای طلبیدن گوسفندان و “بِر” برای جلوراندنشان استفاده می شد،و اگر چوپانی آنرا نمی دانست یعنی از اصول پرت بود!
به همین دلیل می گفتند هِر را از بِر تشخیص نمی دهد.