به دوش کشیدن (آشغال) کوله باری از بی فرهنگی دیگران

این دو نفر را نمی شناسم ، اما می دانم آنچه که بر دوش می کشند کوله باری از بی فرهنگی دیگران است.