تست هوش/ لیوانهای آب هویح و خالی

جواب در ادامه بخوانید.

لیوان شماره ۲ را بر میداریم و هویج داخلش را در لیوان شماره ۵ خالی می کنیم.