تصویری از معبد آناهیتا سال ۱۲۱۷

تصویری از معبد آناهیتا سال ۱۲۱۷ که در زمان محمدشاه قاجار به سفارش فرهنگستان هنرهای فرانسه و برای تهیه گزارش‌ها و تصویرهایی از آثار باستانی ایران تهیه شده است