معنای برچسب روی میوه‌ها

◄ ۴ رقمی و با عدد ۳ یا ۴ شروع شود ⇦ کاشت سنتی
◄ ۵ رقمی و با عدد ۸ شروع شود ⇦ اصلاح شده ژنتیکی
◄ ۵ رقمی و با عدد ۹ شروع شود ⇦ محصول ارگانیک