۲۲ بهمن گرامی باد

جمهوری مانشانگر اسلام است
افکار پلیدفتنه‏ جویان خام است
جمهوری اسلامی ما جاوید است
دشمن زحیات خویشتن
نومید است
۲۲ بهمن گرامی باد