حسن روحانی یعنی سایه شوم و بدبختی ملت ایران

دکتر حسن روحانی سایه سنگین شوم،فقر و فلاکت و بدبختی ملت ایران که امیدواریم این سایه کم کم ، کم نشود بلکه یک مرتبه و آنی کم شود.