تست اختلال دید رنگ

افراد طبیعی قادر به دیدن عدد ۲۶ هستند؛ اما  افراد با اختلال دید رنگ از نوع قرمز؛ فقط  عدد ۶ را  می بینند؛ و افراد با اختلال دید رنگ از نوع سبز؛ فقط عدد ۲ را می بینند.