اگر همۀ یخ های قطب جنوب آب شود چه اتفاقی می افتد

اگر همۀ یخ های قطب جنوب آب شود سطح آب اقیانوسها، هفتاد متر اضافه می شود و در این صورت یک چهارم خشکی های کره زمین زیر آب می رود!