تنها تفاوت میان ثروتمند و فقیر اینست

تنها تفاوت میان ثروتمند و فقیر این است که: فقیر رنج می برد در حالی که سختی می کشد و  ثروتمند در حالی که در رفاه به سر می برد رنج می کشد!
فقیر رنج می برد در حالی که سختی می کشد و ثروتمند در حالی که در رفاه به سر می برد رنج می کشد!