تست/چه کسی همیشه درقلب شماجای دارد؟

یک تست بسیار جالب
چه کسی همیشه درقلب شماجای دارد؟ جواب تست رانگاه نکنید
۱-عددی دلخواه بین(۱-۸)انتخاب کنید. ۲ -آنرابا۱۰جمع کنید.
۳-دوباره با۵ جمع کرده. -بازحاصل بدست آمده رابعلاوه۸ کنید.
۵-این بارعدددلخواهی راکه ابتداانتخاب کرده بودیدراازحاصل کم کنید.
حالاباتوجه به لیستی که در ادامه نوجود موجود می باشدشخصی که همیشه درقلبتان جای دارد بیابید.

۱-پدربزرگ

۲-پدر

۳-مادر

۴-خواهر

۵-برادر

۶-عمو

۷-دایی

۸-عمه

۹-خاله

۱۰-همسر

۱۱-دخترعمو

۱۲-پسرعمو

۱۳-دختردایی

۱۴-پسردایی

۱۵-دخترعمه

۱۶-پسرعمه

۱۷-دخترخاله

۱۸-پسرخاله

۱۹-دخترخواهر

۲۰-پسرخواهر

۲۱-دختربرادر

۲۲-پسربرادر

۲۳_خداوند

۲۴-زن عمو

۲۵-زن دایی

۲۶-شوهرعمه

۲۷-شوهرخاله

شاید زیادجا خورده باشی ولی علم هم نشون داد خداوندهمیشه توقلب شماجاداره…..

اگه شک داری دوباره عدد انتخاب کن