وقتی خــداوند دست به قلــم می شود

وقتی خــداوند دست به قلــم می شود
بهتــــرین و زیبـاترین را نقـاشی بوجود می آورد
پس خــــداوند همیـــــشه قشنـــــگ ترین ها را
برای ما رقــم خواهد زد.
امیدوار باشیم.