خدایا شر این دولت بی تدبیر را کم کم ، کم نکن!

خدایا اسلام و مسلمین و انقلاب رو از شر من و باند سرخه ای ها و تَکرار کننده و تَکرارکنندگان محفوظ بدار