با ماهواره «نور» چه کارهایی می‌شود کرد؟

روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه اولین ماهواره نظامی ایران با موفقیت پرتاب شد.