تصویر ناسا از مرز بین شب و روز از زمین

تصویر ناسا از مرز بین شب و روز از زمین که به شکل یک نخ است.
آنگونه که خداوند ۱۴۰۰سال پیش در قرآن بیان نمود و حال تکنولوژی آنرا نشان داد.