شهید گمنامی که خودش را به دخترش معرفی کرد

شهید گمنامی که خودش را به دخترش معرفی کرد..ماجرای خیلی عجیبی هست..شهدا زنده اند.. شهید سید علی اکبر حسینی