شکار لحظه‌ای زیبا از ثبت خورشید گرفتگی در امارات

شکار لحظه‌ای زیبا را از لنز دوربین جاش کریپس، عکاس سرشناس جهانی از ثبت خورشید گرفتگی یکم تیر ۱۳۹۹ در امارات.