جرج جرداق دانشمند معروف مسیحی در کتاب خود با عنوان صدای عدالت انسانی در وصف علی(ع) اینگونه می نویسد: