رجز خوانی بسیار خوب افسر ارتش در برابر فرماندهان عالی ارتش