شکستن رکورد بستری ها در استان کرمانشاه ۲۰مهر۹۹

دکتر مرادی ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

🔹 ۵۵۵ بیمار مربوط به کرونا در حال حاضر در بیمارستان های استان بستری هستند. این بالاترین میزان بستری از ابتدای اپیدمی کرونا است.