مشاغلی که از اول آذر در شهرهای قرمز کرونایی تعطیل می‌شوند

شهرستان کرمانشاه و کنگاور نیز در جمع شهرهای یا وضعیت قرمز قرار گرفته اند.