گزارش دیدنی تلویزیون در سال ۱۳۶۳ از حقوق کارمندان و قیمت سکه