فصلها برای درختان هر سال تکرار می شوند

فصلها برای درختان هر سال تکرار می شوند اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست !!
تولد … کودکی …. جوانی …. پیری …. و دیگر هیچ….

امروزت را دریاب