غنی سازی ۲۰ درصد اورانیوم در فردو آغاز شد

از برکت خون شهیدان سلیمانی و فخری زاده، ورق برگشت.
🔹این، نقطه پایان بر پنج سال خود تحریمی است؛ خنثی سازی تحریم ها آغاز شده است.