سلطان محمود غزنوی و بت پرستان سومنات

لشگر سلطان محمود غزنوی در سومنات بتی یافتند به نام لات. هندوان به زاری و تمنا از او خواستند تا در برابر ده من زر بت را باز ستانند. شاه بت را نفروخت و در عوض آتشی بر افروخت و لات را در آن بسوزاند.

ادامه خواندن سلطان محمود غزنوی و بت پرستان سومنات