حمله گرگ به سگ نگهبان مرغداری در شب زمستان برفی،تاکستان قزوین