نکته های عجیب در ساعت

یه عمر به ساعت نگاه کردیم ولی این ها را در باره اش نفهمیدیم