مراقب حرف هایی که می زنیم و می نویسیم باشیم

مراقب حرفایی که می زنیم و می نویسیم باشیم، کلمه‌ها گلوله‌های ناپیدایی هستند که از جسم آدم رد می شوند و می نشینند داخل روح و فکر مخاطبین  و از درون آنها را  می خورند.