بازدید از یادمان شهدای بازی دراز و آبشار پیران واقع در ریجاب (ریژاو ) سرپل ذهاب