وجه تسمیه نیاوران،از محله هاى اعیان نشین تهران

نیاوران از محله هاى اعیان نشین تهران است ! وجه تسمیه نیاوران بر این اساس بوده که این منطقه درگذشته پر از نیزارهایی بوده که مردم از نی‌های آن استفاده میکردند، لذا به محله نی آوران معروف شد.