ستاد کرونا کنگاور وضعیت قرمز را در شهرستان کنگاور اعلام کرد

با اعلام وضعیت قرمز طبق برنامه گروه بندی مشاغل در ستاد کرونا، گروههای شغلی ۴،۳،۲ از فردا مورخ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ کلا” تعطیل بوده وحق هیچگونه فعالیتی ندارند وتنها گروه شغلی ۱ اجازه فعالیت خواهندداشت.