۴ درس از یک فیلم ۵ ثانیه ای

۱.زود ناامید نشو!
۲.موفقیت تو را مغرور نکند.
۳.گاهی کمی صبر، شکست را به پیروزی تبدیل می کند.
۴.گاهی کمی عجله، پیروزی را به شکست تبدیل می کند.