بندی را که پاره شد می شود گره زد ولی …

بندی را که پاره شد
می شود گره زد
ولی همیشه
یک گره باقی می ماند…

مواظب باشیم رشته محبت بین ما انسانها پاره نشود و نیازی به گره زدن نداشته باشد.