۱۱ اردیبهشت سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد

ادیبی را گفتند :چرا معلم را زیاده از پدر ستایش میکنی گفت :پدر مرا از اسمانها به زمین اورد ولی معلم مرا از زمین به اسمانها

روز معلم مبارک